Algemenevoorwaarden

NEEM CONTACT OP

ALGEMENE VOORWAARDEN OUD PAPIERCENTRALE WIERMANS BV

versie 2018-03             Download
1. Algemeen
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Afvalstoffen: door Wiermans in te nemen afvalstoffen, zoals alle soorten oud papier, kunststof-fen, bouw- en sloopafval, groenafval en overige afvalstoffen;
Inzamelmiddelen: alle middelen voor tijdelijke opslag van Afvalstoffen, zoals (pers)containers, shredders, vaten en pallets;
Opdrachtgever: de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke (rechts)persoon die Wiermans op-dracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Wiermans tot het verrichten van Werk-zaamheden door Wiermans;
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven en alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien;
Wiermans: Oud Papiercentrale Wiermans BV, gevestigd te (6006 RV) Weert, aan De Fuus 5-7 (KvK-nummer: 12054220).

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wiermans. Ook als Wiermans daarbij gebruik maakt van derden. Aanvaarding van de Alge-mene Voorwaarden betekent ook aanvaarding voor opvolgende Overeenkomsten.
2.2 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en Wiermans naast elkaar van toepassing zijn en er sprake is van tegenstrijdigheden, dan gaan de Algemene Voorwaarden van Wiermans altijd voor.
2.3 Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gaat de Over-eenkomst voor.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle offertes van Wiermans zijn 30 dagen geldig.
3.2 Een Overeenkomst komt pas tot stand en Wiermans is pas gebonden aan een offerte, indien zij de offerte binnen de geldigheidstermijn ondertekend retour heeft ontvangen. Tot het moment dat Wiermans de ondertekende offerte retour heeft ontvangen, heeft zij het recht om de toegezegde Inzamelmiddelen aan derden te verhuren of ter beschikking te stellen. Voor werkzaamheden waarvoor geen offerte, noch een opdrachtbevestiging is verstuurd, geldt de eerste factuur van Wiermans als opdrachtbevestiging.
3.3 Wiermans is niet gebonden aan een offerte indien Opdrachtgever moet of redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Alle in een offerte of Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere (in-voer)heffingen van overheidswege en overige in het kader van de Overeenkomst te maken kos-ten, zoals transport- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.5 Wiermans streeft naar een zo stabiel mogelijk prijsniveau. Indien de overheid heffing en belas-tingen invoert of verhoogt, dan mag Wiermans dit doorberekenen aan Opdrachtgever. Dit geldt ook bij een stijging van de inkoopprijzen, loonkosten en vervoerskosten die ontstaan na het uit-brengen van een offerte en het aangaan van een Overeenkomst, tenzij de verhoging te wijten is aan Wiermans. Verder mag Wiermans de prijzen jaarlijks per 1 januari tenminste indexeren op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie.
3.6 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van de offerte, dan is Wiermans hier niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeen-komstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wiermans anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wiermans niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet auto-matisch voor toekomstige orders.

4. Duur, uitvoering en wijzigingen
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen een bepaalde termijn afspreken. Wiermans heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.2 Indien Wiermans op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden (heeft) verricht die buiten de Overeenkomst vallen, dan dient Opdrachtgever deze werkzaamheden te vergoeden tegen de gebruikelijke tarieven van Wiermans. Wiermans kan verlangen dat de extra werkzaamheden en de vergoeding vooraf schriftelijk worden vastgelegd.
4.3 Een afgesproken levertijd van Inzamelmiddelen en andere zaken zal zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar geldt niet als fatale termijn.
4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Wiermans aangeeft dat die nodig zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wiermans worden verstrekt. Indien de voor de uit-voering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet-tijdig aan Wiermans zijn ver-strekt, heeft Wiermans het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Wiermans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtgever de be-nodigde gegevens niet of niet-tijdig heeft aangeleverd of ontstaan doordat Wiermans is uitge-gaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daarover in overleg treden. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever of van de bevoegde instanties moet worden gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor de oorspronkelijke afspraken. Daardoor kan ook de afgesproken prijs wijzigen. Wiermans zal zo mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven levertermijn wijzigen. Opdrachtgever aan-vaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, waaronder de wijziging van de prijs en de levertermijn.
4.6 Wordt de Overeenkomst gewijzigd en/of aangevuld, dan hoeft Wiermans daaraan pas uitvoering te geven nadat Opdrachtgever hiermee schriftelijk akkoord gaat. Het niet uitvoeren van de ge-wijzigde en/of aangevulde Overeenkomst vóór akkoordverklaring door Opdrachtgever, levert geen tekortkoming van Wiermans op en geeft Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen, ontbinden of annuleren.
4.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wiermans een verzoek tot wijziging van de Over-eenkomst weigeren, indien dit onredelijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Overeen-komst.
4.8 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet goed nakomt, is hij aansprakelijk voor alle (in)directe schade bij Wiermans.
4.9 Indien geen uitdrukkelijke prijsafspraak is gemaakt, gelden de in de branche gebruikelijke tarie-ven. Wiermans is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, tenzij een vaste prijs is overeengekomen. Opdrachtgever mag in dat geval de Overeenkomst met ingang van de prijs-
verhoging opzeggen, tenzij de verhoging het gevolg is van gewijzigde wet-/regelgeving, dan wel indien de verhoging veroorzaakt wordt door omstandigheden die bij het aangaan van de Over-eenkomst redelijkerwijs voorzienbaar waren.

5. Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en annulering
5.1 Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tegen het einde van een maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd door Wiermans, dan zal zij in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de werkzaamheden aan derden. Wordt de Overeenkomst opgezegd door Op-drachtgever, dan zijn de kosten die de overdracht van de werkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever.
5.2 Wiermans is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
a. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet-volledig of niet-tijdig nakomt;
b. zij na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden verneemt die haar grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
5.3 Wiermans kan de Overeenkomst ook ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of als er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Wiermans kan worden verlangd
5.4 Indien de Overeenkomst door Wiermans wordt ontbonden zijn haar vorderingen op Opdrachtge-ver onmiddellijk opeisbaar, behoudt zij al haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan Opdrachtgever.
5.5 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever gehouden tot ver-goeding van de (in)directe schade en (in)directe kosten van Wiermans.
5.6 Indien ten laste van Opdrachtgever surséance van betaling, faillissement, schuldsanering wordt aangevraagd of verleend, dan wel beslag wordt gelegd, zij wordt ontbonden, betrokken is bij fu-sie of splitsing of indien zij door een andere oorzaak niet langer vrij over zijn vermogen kan be-schikken, is Wiermans gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeg-gen, dan wel de offerte in te trekken, zonder verplichting tot enige schadeloosstelling. Vorderingen van Wiermans zijn in dat geval direct opeisbaar.
5.7 Een opdracht kan tot 48 uur voor het afgesproken moment van uitvoering kosteloos geannu-leerd worden. Bij latere annulering is Opdrachtgever gehouden tot schadevergoeding, waaron-der begrepen winstderving door Wiermans.

6. Overmacht
6.1 Een tekortkoming kan Wiermans niet worden toegerekend indien er sprake is van overmacht. Dat wil zeggen, indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Wiermans geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Wiermans niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Wiermans of derden vallen hier ook on-der.
6.3 Wiermans kan gedurende de periode van overmacht haar verplichtingen opschorten. Indien dit langer duurt dan twee maanden, dan mag elke partij de Overeenkomst ontbinden, zonder ver-plichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4 Voor zover Wiermans bij het intreden van overmacht haar verplichtingen al gedeeltelijk is nage-komen en aan dit gedeelte heeft zelfstandige waarde, dan is Wiermans gerechtigd om dit ge-deelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Betaling en incassokosten
7.1 Wiermans hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever de factuur op tijd heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en direct een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand tot het moment van volledige betaling.
7.2 De bedragen die Wiermans aan Opdrachtgever moet betalen mag zij verrekenen met haar vorderingen op Opdrachtgever, ook als deze vorderingen nog niet opeisbaar zijn. Opdrachtge-ver is niet gerechtigd tot verrekening. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsver-plichting niet op.
7.3 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet op tijd nakomt, dan zijn alle incassokosten voor rekening van Opdrachtgever. De incassokosten worden berekend op basis van wat in de Neder-landse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Wiermans hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten te vergoe-den. Opdrachtgever is over de incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

8. Reclames
8.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of een factuur moet binnen 14 dagen na beëindiging van de werkzaamheden of de factuurdatum (of een fase indien de Over-eenkomst in fasen wordt uitgevoerd), schriftelijk aan Wiermans kenbaar gemaakt worden. De bewijslast dat de verrichte werkzaamheden of de factuur niet beantwoord(t)(en) aan de Over-eenkomst rust op de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelij-kerwijs niet eerder kon ontdekken, heeft hij tot 14 dagen na ontdekking van het gebrek.
8.2 Opdrachtgever dient Wiermans in staat te stellen na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Het niet in staat stellen van Wiermans tot deze controle, doet het recht op reclame vervallen. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Wiermans is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Wiermans is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.2 Indien Wiermans aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag aan huurpenningen over twee maanden, bij ter beschikking stelling om niet te be-rekenen volgens de gebruikelijke tarieven.
9.3 Indien en voor zover de aansprakelijkheid van Wiermans wordt gedekt door haar aansprakelijk-heidsverzekering, is haar aansprakelijkheid tegenover Opdrachtgever of derden beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in dat geval uitkeert.
9.4 Wiermans is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wiermans aan de Overeenkomst te la-ten beantwoorden, voor zover deze aan Wiermans toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene
ALGEMENE VOORWAARDEN OUD PAPIERCENTRALE WIERMANS BV
versie 2018-03
Voorwaarden. Wiermans is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, ge-derfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 Wiermans heeft steeds het recht om te proberen de door Opdrachtgever geclaimde schade ongedaan te maken of te beperken. Indien Wiermans die mogelijkheid niet krijgt, dan vervalt het recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.
9.6 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden of aanspraken van Opdrachtgever tegenover Wiermans, vervallen één jaar na het moment waarop de werkzaamheden zijn beëindigd.
9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wiermans.

10. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Wiermans voor aanspraken van derden, die door de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Wiermans toereken-baar is. Indien Wiermans door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever ge-houden Wiermans zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld alles te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Als Opdrachtgever geen adequate maatregelen neemt, dan mag Wiermans, zonder ingebrekestelling, zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die Wiermans en derden daardoor maken en lijden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wiermans partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvinden of indien de wederpartij in het buitenland gevestigd is. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2 Indien partijen in overleg niet tot een oplossing komen, is de rechter in de vestigingsplaats van Wiermans bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

12. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12054220. Wiermans mag de Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Algemene Voor-waarden gelden tegenover Opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijzi-ging op de hoogte is gesteld. Als Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk bezwaar tegen de wijziging maakt blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Overeenkomst is beëindigd.
Voorwaarden met betrekking tot de levering van diensten

13. Inzamelmiddelen en Afvalstoffen
13.1 De werkzaamheden van Wiermans beperken zich tot het verzamelen, tijdelijk opslaan en ver-voeren van Afvalstoffen. Wiermans is geen bewerker of verwerker van Afvalstoffen.
13.2 Alle aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven eigendom van Wiermans. Inzamelmiddelen kunnen gratis (bruikleen) of tegen vergoeding (huur) ter beschik-king gesteld worden. Bij huur wordt de huurtermijn van de Inzamelmiddelen geacht gelijk te zijn aan de looptijd van de Overeenkomst. Dit betekent dat als de Overeenkomst eindigt, de huur van de Inzamelmiddelen ook eindigt.
13.3 De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat bij Opdrachtgever te zijn geplaatst. Klachten over de staat van de Inzamelmiddelen moeten binnen 3 werkdagen na plaatsing per fax, brief of e-mail aan Wiermans worden gemeld. Nadien vervalt dit klachtrecht en wordt een gebrek aan het Inzamelmiddel geacht voor risico en rekening van Opdrachtgever te komen.
13.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen door een derde te laten ledigen. Alle Afvalstoffen die geschikt zijn voor afvoer met de ter beschikking gestelde of verhuurde Inzamel-middelen zullen exclusief door Wiermans worden afgevoerd.
13.5 Opdrachtgever staat tegenover Wiermans in voor de inhoud van de aan hem ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen. Opdrachtgever staat er ook voor in dat de aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met het doel waarvoor het betreffende Inzamelmiddel door Wiermans is ge-plaatst. Indien de Afvalstoffen naar het oordeel van Wiermans niet overeenstemmen met wat is afgesproken over de hoeveelheid en samenstelling, kan Wiermans de levering afkeuren. Een levering zal in ieder geval afgekeurd worden indien 0,5% of meer van de Afvalstoffen niet over-eenkomt met wat is afgesproken tussen partijen.
13.6 Onverminderd de overige rechten van Wiermans is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle direc-te en indirecte kosten en schade, inclusief bedrijfsschade, die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschap en de samenstelling van de inhoud van de Inzamelmiddelen en/of doordat de inhoud van de Inzamel-middelen niet overeenstemt met het doel waarvoor het Inzamelmiddel is geplaatst, de etikette-ring op de Inzamelmiddelen of de daarbij behorende documenten. Opdrachtgever vrijwaart Wiermans voor aanspraken van derden tot vergoeding van kosten en schade als hiervoor be-doeld, daaronder begrepen degenen aan wie de Afvalstoffen door Wiermans ter be- of verwer-king worden aangeboden.
13.7 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of in strijd met deze verplichtingen handelt, is Wiermans bevoegd naar eigen keuze (a) aan Op-
drachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkoming in rekening te brengen of (b) di-rect en zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden, waardoor de eigendom- en risico-overgang van de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht de door Wiermans dienten-gevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kos-ten te vergoeden en de Afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Wiermans terug te nemen. Het retourtransport van de Afvalstoffen naar Opdrachtgever ge-schiedt in dat geval voor rekening en risico van Opdrachtgever.
13.8 Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, gebruiken, behandelen, beladen en zonodig te reinigen.
13.9 Gedurende de tijd dat de Inzamelmiddelen aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de Inzamelmiddelen, waaronder in ieder geval begrepen schade door brand, diefstal, graffiti en vervuiling. Schade ten gevolge van slijta-ge door normaal gebruik is hiervan uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart Wiermans tegen aan-spraken van derden tot vergoeding van schade die tijdens de bruikleen of huur door of met het Inzamelmiddel is ontstaan.
13.10 Opdrachtgever moet de standplaats van de Inzamelmiddelen aangeven. Is niemand aanwezig bij de plaatsing, dan plaatst Wiermans het Inzamelmiddel zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele kosten voor verplaatsing en boetes wegens onjuiste plaatsing. Opdrachtgever vrijwaart Wiermans voor aansprakelijkstellin-gen door derden in dit verband. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen zon-der voorafgaande toestemming van Wiermans naar een andere locatie te (laten) brengen.
13.11 Eventuele schade aan de Inzamelmiddelen dient onverwijld schriftelijk aan Wiermans medege-deeld te worden. Opdrachtgever dient daarbij Wiermans de gelegenheid te bieden eerst zelf de schade te herstellen.
13.12 De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen Afvalstoffen. Wiermans is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen bij Opdrachtgever te (laten) inspecte-ren. Wiermans behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aard van de Afvalstoffen te bepalen.
13.13 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Wiermans niet belemmerd wordt bij het plaatsen/ophalen van de Inzamelmiddelen. Wordt Wiermans toch belemmerd en kan zij daardoor het Inzamelmiddel niet op een normale wijze plaatsen/ophalen, dan zijn de extra kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de belemmering Opdrachtgever niet te verwijten is.
13.14 Opdrachtgever dient steeds al alles te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Wiermans veilig te stellen. Zo is het Opdrachtgever o.a. niet toe-gestaan de Inzamelmiddelen op welke wijze dan ook te bezwaren, onder te verhuren, door te verkopen, aan derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven of door een derde te laten ledi-gen. Tevens moet Opdrachtgever, indien derden beslag (willen) leggen op de Inzamelmiddelen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, Wiermans daarvan onverwijld telefo-nisch en schriftelijk op de hoogte te stellen. Verder dient Opdrachtgever de Inzamelmiddelen te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade (zoals brandschade, ontploffings- en water-schade) en diefstal. Opdrachtgever dient de originele verzekeringspolis op eerste verzoek aan Wiermans ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Wiermans ge-rechtigd tot deze verzekeringspenningen. Opdrachtgever verbindt zich er tegenover Wiermans bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al wat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
13.15 Indien Wiermans haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat on-voorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Wiermans, en door Wiermans aan te wij-zen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wiermans zich bevinden en deze terug te nemen.
Voorwaarden met betrekking tot de inkoop van Afvalstoffen

14. Keuring en weging Afvalstoffen
14.1 Indien geen kwaliteitseisen zijn overeengekomen, dienen de Afvalstoffen in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan de gebruikelijke eisen binnen de afvalstoffenbranche.
14.2 Indien de controle leidt tot afkeuring van de Afvalstoffen, worden de Afvalstoffen niet meegeno-men. Als de Afvalstoffen zich al op het terrein van Wiermans bevinden, mag Wiermans de Afval-stoffen op kosten van Opdrachtgever terugbrengen. Alsdan blijven de Afvalstoffen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht de Afvalstoffen door een derde te la-ten herkeuren.
14.3 Bij geschillen over de hoeveelheid Afvalstoffen zijn de weeggegevens van de weegbrug van Wiermans bindend.